Training Hall Proceed To Booking

Capacity : 200

अभ्यास कक्षको भाडा दर

मेघाहलको तल रहेको नृत्य अभ्यास कक्ष, प्रशासनिक भवनको पहिलो तल्लामा रहेको सङ्गीत अभ्यास कक्ष र मेघाहलको लबीमा रहेको नाटक अभ्यास कक्ष को सम्बन्धमा संस्थानको प्रयोजन भन्दा बाहेक जोसुकैले पनि संस्थानले तोकेको भाडा बुझाएर अभ्यास गर्न सक्नेछन ।

 

१) अभ्यास कक्ष भाडामा लिनका लागि एक सिफ्टको रु. १,५००।– र दुइ सिफ्टको लागि रु.३,०००।– अथवा पुरा दिनको लागि रु.४,०००।– अग्रीम बुझाउनु पर्नेछ । अन्यथा बुकिङ्ग भएको मानिने छैन ।

 

२) अभ्यास कक्षको भाडा बाहेक मूल्य अभिबृद्घी कर (भ्याट) बापत १३% थप अतिरीक्त शुल्क लाग्नेछ ।

 

४) अभ्यास कक्षको भाडा प्रति घण्टा रू.५००÷– का दरले कायम गरीएको छ ।

 

Shifts
SN Shift Price
1 Morning
7 am to 10 am
NPR 1500.00
2 Afternoon
11 am to 2 pm
NPR 1500.00
3 Evening
3 pm to 6 pm
NPR 1500.00
4 Whole Day
7 am to 7 pm
NPR 4000.00