Mega Proceed To Booking

Capacity : 700

मेघाहलको भाडा तथा धरौटी

१) मेगा हल भाडामा लिनका लागि एक सिफ्टको रु. १५,०००।– र दुइ सिफ्ट भन्दा वढी वा पुरा दिनको लागि रु. २५,०००।– अग्रीम धरौटी वापत बुझाउनु पर्नेछ । अन्यथा हल बुकिङ्ग भएको मानिने छैन ।

 

२) नेपाल सरकारले वार्षिक क्यालेण्डरमा उल्लेख गरिएका सार्बजनिक बिदाका दिनहरुमा एक सिफ्टमा रु. ५,०००।– तथा दिनभरको लागि रु. १०,०००।– अतिरिक्त भाडा लाग्नेछ ।

 

३) हलभाडा बाहेक मूल्य अभिबृद्घी कर (भ्याट) बापत १३% थप अतिरीक्त शुल्क लाग्नेछ ।

 

४) हल प्रयोग एक शिफ्ट (६ घण्टा) भन्दा बढी भएमा प्रति घण्टा रू.५०००÷– का दरले धरौटी रकमवाट कट्टा गरीनेछ ।

Shifts
SN Shift Price
1 Morning
7 am to 1 pm
NPR 40000.00
2 Afternoon
2 pm to 8 pm
NPR 40000.00
3 Whole Day
7 am to 4 pm
NPR 60000.00