Mini Proceed To Booking

Capacity : 250

मिनी हलको भाडा तथा धरौटी

१) मिनीहल भाडामा लिनका लागि एक सिफ्टको रु. ५,०००।– र दुइ सिफ्ट भन्दा वढी वा पुरा दिनको लागि रु. १०,०००।– अग्रीम धरौटी वापत बुझाउनु पर्नेछ । अन्यथा हल बुकिङ्ग भएको मानिने छैन ।

 

२) नेपाल सरकारले वार्षिक क्यालेण्डरमा उल्लेख गरिएका सार्बजनिक बिदाका दिनहरुमा एक सिफ्टमा रु. २,०००।– तथा दिनभरको लागि रु. ५,०००।– अतिरिक्त भाडा लाग्नेछ ।

 

३) हलभाडा बाहेक मूल्य अभिबृद्घी कर (भ्याट) बापत १३% थप अतिरीक्त शुल्क लाग्नेछ ।

 

४) हल प्रयोग एक शिफ्ट (४ घण्टा) भन्दा बढी भएमा प्रति घण्टा रू.१,०००÷– का दरले धरौटी रकमवाट कट्टा गरीनेछ ।

Shifts
SN Shift Price
1 Morning
7 am to 11 am
NPR 8000.00
2 Afternoon
12 am to 4 pm
NPR 10000.00
3 Evening
5 pm to 9 pm
NPR 10000.00
4 Whole Day
7 am to 7 pm
NPR 20000.00
5 Day and Night
0 am to 12 pm
NPR 30000.00