लेखाशाखा

Accountant

लेखाशाखा अन्तर्गतका कर्मचारीको नामावली विवरण

सिनं कर्मचारीको नामथर पद सम्पर्क नम्वर
ध्रुव कुमार थापा लेखापाल ९८४९७५५७९९
जंग बहादुर पहाडी सह लेखापाल ९८५१२००२४५
हरिहर खड्का सहायक