प्रशासन शाखा

Sudarshan Thapa

प्रशासन शाखा अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको िविवरण

क्र.सं. कर्मचारीको नामथर पद सम्पर्क कैफियत
सुदर्शन थापा कम्प्यूटर अपरेटर ९८४१९७४६५९ कामु प्रशासन प्रमुख
सुदर्शन पुलामी प्रशासन सहायक ९८५१००९६११ कम्प्यूटर
विपीन घिमिरे प्रशासन सहायक    
विध्या राना सहायक प्रथम   दर्ता चलानी
नारायणी पाण्डे सहायक ९८५११८८९०६ दर्ता चलानी