संस्थानको शाखा र प्रमुखहरु

राजेश थापा

राजेश थापा

हल शाखा

हल शाखा

लेखाशाखा

लेखाशाखा

प्रशासन शाखा

प्रशासन शाखा

कार्यक्रम शाखा

कार्यक्रम शाखा

भण्डार शाखा

भण्डार शाखा

वाद्यवादन शाखा

वाद्यवादन शाखा

गायन शाखा

गायन शाखा

नृत्य शाखा

नृत्य शाखा

नाटक शाखा

नाटक शाखा

सूचना शाखा

सूचना शाखा