हाम्रो सेवाहरु

कलाकार प्रशिक्षण सेवा

कलाकार प्रशिक्षण सेवा

हल भाडामा दिने सेवा

हल भाडामा दिने सेवा

कलाकार प्रमाणिकरण

कलाकार प्रमाणिकरण

लोपोन्मुख नेपाली कला र संस्कृतिको खोज तथा अनुसन्धान

लोपोन्मुख नेपाली कला र संस्कृतिको खोज तथा अनुसन्धान

विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु उत्पादन गर्ने (नाँच, नाटक, गीत आदी)

विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु उत्पादन गर्ने (नाँच, नाटक, गीत आदी)