गायन शाखा

Lochan Bhattarai

गायन शाखा अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको नामावली विवरण

क्र.सं. कर्मचारीको नामथर पद सम्पर्क नं. कैफियत
लोचन भट्टराइ स.गायन प्रवन्धक ९८४१२५३८८६  
भिमकला गुरुङ गायिका ९८४१३६९१२५  
टिकादेवी गुरुङ गायिका ९८४१५३२२४०  
शिला िविष्ट गायिका ९८४१२१३४८५  
चाँदनी मल्ल गायिका ९८४३०५१६३४  
वसन्ती राइ गायिका ९८०८०१५८३१  
रुपक चैाधरी गायक ९८४९३२११४५