लिखित परीक्षा तालिका तथा परीक्षा भवन कायम गरीएकाे सूचना